• Polityka prywatności

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Administrator danych

E-Optima AIP

ul. Piękna 68 00-672 Warszawa

bok@eleger.pl

+48 (22) 219 8854

 

Polityka ochrony prywatności użytkowników korzystających z internetu

W związku z powyższym E-Optima Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako administrator zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników korzystających z serwisu https://eleger.pl

Jeżeli użytkownik przekażę podmiotowi administrującemu dane osobowe poprzez witrynę internetową https://www.eleger.pl administrator traktować je będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce oraz przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Zasady przetwarzania danych osobowych

E-Optima zapewnia, że dane osobowe będą:

 • przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • przetwarzane rzetelnie,

 • przetwarzane tylko w jednoznacznym, określonym celu,

 • przetwarzane tylko i wyłącznie zgodnie z celem, dla którego są gromadzone,

 • odpowiednio chronione,

 • gromadzone jedynie przez niezbędny okres.

W jaki sposób przetwarzane będą dane?

Spółka zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych w sposób stały. Spółka będzie w szczególności wykonywała następujące operacje dotyczące powierzonych danych osobowych: zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, wykorzystywanie (do celów wskazanych powyżej), ujawnianie innym podmiotom zgodnie z przepisami prawa lub na polecenie Administratora, usuwanie. Dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane w formie elektronicznej w systemach informatycznych.

Czyje dane będziemy przetwarzać?

 • Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy.

 • Osób zapisanych do newslettera: imię i nazwisko, adres mailowy.

 • Użytkowników strony internetowej https://eleger.pl

W jakim celu chemy przetwarzać Twoje dane?

 • Realizacja i obsługa zamówienia złożonego na platformie sklepu internetowego https://eleger.pl

 • Zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z usług. Aby wykryć ewentualne ataki botów, oszustwa lub nadużycia.

 • Dokonywania pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi i sprawić, że będą maksymalnie odpowiadać Twoim potrzebom.

 • Chcemy pokazywać Ci reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań.

 

 

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Dane osobowe użytkownika zbierane będą i przetwarzane na różne sposoby w trakcie korzystania z witryny internetowej https://eleger.pl

Przetwarzanie niektórych danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług, a niektóre dane użytkownik może nam dobrowolnie podać. W trakcie realizacji zamówienia będziemy informować o tym, które dane osobowe są niezbędne, oraz o konsekwencjach odmowy podania nam takich danych, co może m.in. oznaczać, że nie będziemy w stanie spełnić żądania użytkownika.

Zakres powierzonych do przetwarzania danych osobowych obejmuje:

 • Dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres mailowy,

 • Informację zapisane w plikach cookies w odniesieniu do wszystkich użytkowników witryny https://eleger.pl ,

 • Imię i nazwisko oraz adres mailowy w odniesieniu do osób zapisanych do newslettera.

 

Kiedy przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe użytkownika wyłącznie przetwarzamy w celach zgodnych z prawem i co do zasady przetwarzamy je wówczas gdy:

 • użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie, lub

 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy lub naszego zobowiązania, lub

 • przetwarzanie jest konieczne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi, lub przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zgodnych z prawem naszych działań biznesowych, a jednocześnie nie jest ono uważane za szkodliwe dla użytkownika, mamy na myśli np. o nasze działania dotyczące różnych opracowań związanych ze sprzedażą naszych produktów.

Leger Sp z o.o. one Sp.k.

Dane osobowe użytkowników mogą podlegać przekazywaniu w ramach współpracy jedynie zgodnie z celem, dla którego zostały pozyskane. Przekazywanie takich danych w ramach Współpracy jest możliwe wyłącznie o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie. Ujawnianie i przekazywanie danych osobowych przez nas innym podmiotom ograniczone jest do minimum. Ujawnienie bądź udostępnienie danych osobowych stronie trzeciej jest możliwe np. w następujących sytuacjach:

 • podmiot świadczy usługi na naszą rzecz, np. usługi informatyczne,

 • podmiot świadczy dla nas usługi transportowe, logistyczne, marketingowe, itp. — podmioty takie są uprawnione jedynie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z naszymi instrukcjami i na podstawie pisemnej umowy dotyczącej przetwarzania danych,

 • wystąpi konieczność egzekucji bądź ochrony i obrony naszych praw,

 • użytkownik wyraził zgodę na ich udostępnienie stronie trzeciej.

 

Zgody użytkowników

Niektóre z naszych działań wymagają zgody użytkownika w zakresie przetwarzania danych. W takim wypadku użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wycofać swoją zgodę. W przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych użytkownika, o ile i jakim zakresie, ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie nie jest dozwolone lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych lub innymi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

Zwracamy uwagę, że cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na fakt zgodności z prawem operacji przetwarzania danych osobowych, jakie miały miejsce do czasu cofnięcia zgody. Należy także nadmienić, że skutkiem cofnięcia zgody może być sytuacja, w której nie będziemy w stanie spełnić żądań użytkownika lub dostarczyć mu naszych usług.

 

Ochrona danych

Eoptima zobowiązuje się do wprowadzenia odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, a przetwarzanych przez nas. Użytkownik może także sprzeciwić się gromadzeniu i dalszemu przetwarzaniu danych osobowych (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem). Użytkownik może także zażądać poprawienia swoich danych osobowych w razie konieczności. Dla realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt z E-Optima.

Zażalenia

Jeśli użytkownik ma zażalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych przez E-Optima, prosimy o kontakt z nami pod adres mailowy info@eleger.pl . Przeanalizujemy i ocenimy zażalenie użytkownika, a także przedstawimy nasze stanowisko. W razie potrzeby możemy skontaktować się z użytkownikiem w celu uzyskania dalszych informacji.

Dane kontaktowe E-Optima

Prosimy o kontakt z nami w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownika bądź niniejszej polityki: E-Optima AIP

Poznańska 553c

05-860 Płochocin

bok@eleger.pl

+48 (22) 219 8854

 

Konsekwencje naruszenia obowiązków wynikających z art. 28 RODO

Stworzenie odpowiedniego aneksu jest o tyle istotne, gdyż zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. a) RODO naruszenie obowiązków wynikających z art. 28 RODO podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości do 10 000 000 euro lub do równowartości 2% rocznego obrotu. Ponadto, zgodnie z art. 58 ust. 2 w zw. z art. 83 ust. 2 RODO, organ nadzorczy dokonujący kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może zastosować szereg środków, np. ograniczenie lub zakazanie przetwarzania danych osobowych, co do których stwierdzono podejrzenie lub samo naruszenie zasad ich przetwarzania.

 

 

 • Sklep zamknięty

Sklep w modernizacji.

 • Sklep zamknięty

Sklep został tymczasowo deaktywowany, prosimy spróbować za kilka dni.