• Zwroty i reklamacje

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy wystarczy wydrukować plik pdf dołączony do maila potwierdzającego zamówienie, który otrzymali Państwo na swój adres email. Po uzupełnieniu formularza o numer konta i podpis - wystarczy odesłać go wraz ze zwracanym produktem/produktami na nasz adres (podany również w formularzu zwrotu).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odstępując od umowy Klient ponosi koszt zwrotu towaru.

 

Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi, który jest Konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ja za niezawartą.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://eleger.pl/news/n/185/Formularz-odstapienia-od-umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Deserved Sp. z o.o., ul. Poznańska 553C, 05-860 Święcice.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


 

 

Jeśli produkt, który zakupili Państwo w naszym sklepie ma wady prosimy o kontakt z nami - mailowy lub telefoniczny. Postaramy się jak najszybciej zareagować i ułatwić Państwu całą procedurę reklamacyjną.

Wraz z reklamowanym produktem prosimy wysłać pismo reklamacyjne (nie jest wymagany żaden określony formularz) - wystarczy opisać wadę produktu i swoje żądania (obniżenie ceny, wymiana na nowy, zwrot itp.). Podstawą reklamacji powinien jest dowód zakupu - nie musi to być paragon - wystarczy podać numer zamówienia z którego pochodzi reklamowany produkt.Zasady reklamacji

1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta. Poniższe informacje nie wyczerpują tematu w zakresie zasad rękojmi i zgodności towaru z umową, jednak stanowią podstawowe informacje w tym zakresie. Dostosowanie się do poniższych wskazówek ma przede wszystkim ułatwić niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumentów za zgodność Towaru z umową. Jednak Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wyraźnie poinformuje Konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Konsument jest uprawniony:

a) żądać naprawy Towaru,

b) żądać wymiany Towaru,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jednak tylko w przypadku gdy brak zgodności z            umową jest istotny).

4. Wybór uprawnienia należy do Konsumenta, jednak w przypadku uprawnień z ust. 3 lit a i b (naprawa albo wymiana), Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wtedy Konsument ma uprawnienia c i d).

5. W przypadku uprawnienia z ust. 3 lit c (obniżenie ceny) obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

6. W przypadku skorzystania z uprawnienia z ust. 3 lit d (odstąpienie od umowy) Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Reklamacja może być składana w dowolny sposób, jednak choćby dla celów dowodowych prosimy o składanie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie.

8. Miejsce dostarczenia reklamowanego Towaru: ul. Poznańska 553C, 05-860 Święcice.

9. Zgłoszenie reklamacyjne nie musi mieć określnej formy, jednak prosimy o zwięzły opis wady, dane identyfikujące kupującego oraz wskazać uprawnienie, z którego klient chce skorzystać.

10. Wadliwy towar dostarczony jest na koszt Sprzedawcy. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

11. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

12. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rejestr instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów można znaleźć pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

13. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.