• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów w przedmiocie sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego eleger.pl.

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty mają następujące znaczenie:

a) Sprzedawca – DESERVED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Święcicach (05-860), ul. Poznańska 553C, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000775796, nr NIP 1182190856, esklep@eleger.pl, tel. 22 729 31 86 kom. 507 499 888

b) Regulamin – niniejszy regulamin,

c) Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym eleger.pl,

d) Klient – podmiot składający Zamówienie (zarówno Konsument jak i podmiot nieposiadający statusu konsumenta),

e) Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonująca z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego),

f) Towar – produkt, oferowany przez Sprzedawcę, który może które mogą być przedmiotem Zamówienia przez Klienta,

g) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,

h) Cena – cena brutto Towaru, umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą kosztów dostawy Towaru.

II. Zamówienia i zawarcie umowy

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie następujących danych Klienta:

    a) imię i nazwisko,

    b) adres dostawy (państwo, miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy oraz numer budynku/mieszkania),

    c) numer telefonu kontaktowego,

    d) adres e-mail.

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

4. Jeżeli zajdzie sytuacja braku towaru w magazynie Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie i możliwym wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia. Klient może nie wyrazić zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia i wedle swojego wyboru zrezygnować z całości Zamówienia albo zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży zostaje zwarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia poprzez wysyłkę do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Klienta do realizacji. Wiadomość e-mail zawierać będzie także podsumowanie Zamówienia, a także informacje wymagane przez art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

6. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług.

IV. Zasady zapłaty ceny

1. Sklep zapewnia Klientom następujące sposoby płatności:

a) zapłata przelewem elektronicznym lub karta płatniczą - forma płatności obsługiwana przez PayPro S.A. (Przelewy 24),

b) zapłata przelewem tradycyjnym, kiedy to Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sklepu; w tym przypadku termin zapłaty strony określają na 7 dni, a termin realizacji Zamówienia wydłuża się do momentu zaksięgowania wpłaty;

c) zapłata gotówką za pobraniem.

2. W przypadku braku zapłaty ceny, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności w formie wiadomości e-mail, z zastrzeżeniem, że bezskuteczny upływ dodatkowego terminu, uprawniać będzie Sprzedawcę do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 491 Kodeksu Cywilnego).

V. Dostawa

1. Sprzedawca wysyła Towary objęte Zamówieniem w formie przesyłki kurierskiej na adres wskazany w Zamówieniu.

2. Dane przewoźnika realizującego dostawy oraz koszty dostarczenia Towaru, (które oprócz ceny za Towar, są dodatkowym kosztem dla Klienta,) są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

3. Przygotowanie Towarów do wydania przewoźnikowi jest realizowane w czasie do 5 dni roboczych, które liczone są od:

a) od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, w przypadku wyboru formy zapłaty ceny poprzez przelew elektronicznym lub karta płatniczą lub gotówką za pobraniem;

b) od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy zapłaty jako przelew tradycyjny.

4. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu.

VI. Odstąpienie od Umowy

1. Klientowi, który jest Konsumentem, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie to Konsument może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ja za niezawartą.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://eleger.pl/news/n/185/Formularz-odstapienia-od-umowy.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres: Deserved sp. z o.o., ul. Poznańska 553C, 05-860 Święcice.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.


VII. Zasady reklamacji

1. Wobec Klientów będących Konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta. Poniższe informacje nie wyczerpują tematu w zakresie zasad rękojmi i zgodności towaru z umową, jednak stanowią podstawowe informacje w tym zakresie. Dostosowanie się do poniższych wskazówek ma przede wszystkim ułatwić niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Konsumentów za zgodność Towaru z umową. Jednak Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli wyraźnie poinformuje Konsumenta, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową, a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. W przypadku niezgodności Towaru z umową, Konsument jest uprawniony:

a) żądać naprawy Towaru,

b) żądać wymiany Towaru,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jednak tylko w przypadku gdy brak zgodności z            umową jest istotny).

4. Wybór uprawnienia należy do Konsumenta, jednak w przypadku uprawnień z ust. 3 lit a i b (naprawa albo wymiana), Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową (wtedy Konsument ma uprawnienia c i d).

5. W przypadku uprawnienia z ust. 3 lit c (obniżenie ceny) obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.

6. W przypadku skorzystania z uprawnienia z ust. 3 lit d (odstąpienie od umowy) Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

7. Reklamacja może być składana w dowolny sposób, jednak choćby dla celów dowodowych prosimy o składanie reklamacji drogą elektroniczną lub pisemnie.

8. Miejsce dostarczenia reklamowanego Towaru: ul. Poznańska 553C, 05-860 Święcice.

9. Zgłoszenie reklamacyjne nie musi mieć określnej formy, jednak prosimy o zwięzły opis wady, dane identyfikujące kupującego oraz wskazać uprawnienie, z którego klient chce skorzystać.

10. Wadliwy towar dostarczony jest na koszt Sprzedawcy. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca.

11. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

12. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Konsumenta, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, a więc skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. Rejestr instytucji zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów można znaleźć pod adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

13. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Informujemy, że ich administratorem danych osobowych będzie Sprzedawca, a przetwarzanie odbywać się będzie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO") na wskazanych poniżej zasadach:

2. Dane osobowe klienta przetwarzane będą w celu: zawarcia i wykonania łączącej strony umowy, w tym rozpatrzenia ewentualnej reklamacji klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń jakie może podnosić Sprzedawca wobec klienta lub klient wobec sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit f RODO), marketingu (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

3. W przypadku marketingu, jako celu przetwarzania danych osobowych, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości e-mail lub SMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

4. Odbiorcą danych osobowych Klienta będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Sprzedawcy (współpracownicy, pomioty świadczące usługi księgowe, prawne, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne).

5. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres niezbędny dla obowiązywania umowy, a po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Sprzedawcy (6 lat).

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy.


IX. Postanowienia końcowe

1. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.